zaterdag 22 oktober 2016

Doarpsdichter

1
Myn stedske freondinne is sljocht 
op de mear húslike metafoaren. 
Ik foar mysels bin mei in eigen hûs 
ûnbekend. Dat op it doarp 
wie fan ús heit en fan ús mem, 
buorfrou en besite. En de hûn. 

In eigen hûs ha ’k noait hân. 
Ek al bin ’k de fyftich al foarby: 
ik hier in plakje ûnder de sinne 
fan de kristlike wenningbou. 
Gjin grutte kliber te bekennen, 
hjir by de dyk oan ’t fuottenein. 

Fan binnen liket it wol in hûs. 
It hat bank, bêd en húske, 
stroom, kachel en gasstel. 
Boeken. En spinreach fansels, 
achter de swiere gerdinen 
of oars wol op de sammele Poesjkin. 

2
Men soe fan in doarpsman wol 
wat oars ferwachtsje: in preemje-A 
mei in frijsteande garaazje, 
in hoekje gers om te begjinnen. 
Ja, men soe faaks in ûntdekker 
fan in heimich lân sjen wolle: 

emigrearre foar de ymmigranten út, 
lokjende woarst by de slachter helle, 
in kret foar in wike wyn. 
Of oars in kompjûtercowboy, 
alle Apple’s oer de glêsfezel, man, 
de holle is my licht fan ’e frije baan. 

Grutboer hie men wêze kinnen, 
as de wyn sa skriel net west hie. 
Hoewol: dy’t ieuwen kening wie, 
moat no goed knoopje kinne 
sadat him de broek net ôfsakket. 
O, Noach, wat oer dyn fee? 

3
Mar men is mar in doarpsdichter, 
in grinsgonger, in oersetter 
foar de nije minske, fan de âlde 
taal, en dy noch wat behâlde. 
Gjin doarpsman mear, is Frysk- 
talich hast itselde as ‘op ’e doele’. 

Myn stedske freondinne is sljocht 
op de mear húslike metafoaren. 
Wetter yn ’e ferwaarmingsbuizen 
sprekt leagens tsjin de gûnzjende 
kuolkast, en de klok sjocht stil 
my oan, mei yn ’e eagen: 

Lit ús hjir mar mei rêst, 
ferhúzje gau dochs nei de stêd.

donderdag 20 oktober 2016

Foar Rink, no't er in stien krije sil

Trêdzje skulpebrekkend fierder nei it easten 
oer de spoardyk, de ûngediene achterkant 
fan de arbeidershuzen bylâns, fermôge, 
bryksakke túnstekken, dy’t oerhingje 
as obers yn ’e kroech oare kant de sleat – 
                                      ferdwyn dan 
foarby de reiden de slachskaden yn 
fan iken en iperen wachters. 

Dan komst út by de potskippersfeart 
en sjoch, in útwrydsk ljocht falt dêr 
út ’e krocht op in rychje stiennen, 
nederich op ’e grûn. Yt de toarnbeien 
en de roazebottels, wês sels de plestik roas, 
de stoer foar it oergean, it wachtsjend papier. 
Byneed: yt stien 

om in namme op te dollen út in terp, 
in fûstbile út it sân, in lyk út it fean. 
Om in doel treffende pylkpunt fan ’e pinne 
te bewûnderjen yn tiids fitrine en faaks 
om in swolch út it bûsfleske. 

Dy’t bedobbe leit ûnder in stobbe 
wurdt aansens ûnder stjurre magma wei
mei kommen en bliuwen yn letters en sifers – 
                                      ferdwyn dan 
mei in boek ûnder de bûken, 
no’t it beskreaun is, net sa’tst kaamste, 
mar oer de gieltsjes en troch it izeren stek, 
de kronkeldyk op, oan wjerskanten wylgen.

De âlde spreuk

Fannemoarn, yn Ohoopee River Bottomland, 
wurdt fyn reach oer de miede spraat. 
Earmoedich leech it lân, oait ferlitten, 
mar sinne-opgean rikt de weromkommer 
waarm de hân, al op it earste gesicht. 

Yn ’e fierte trapet de post om briefkerij, 
bebrette aaien ûnder de pet. Yn ’e fierte 
flaaike ik ûnder skean dak om in flikje. 
De krante meldt neat te rêden. Buorman 
stiet fergees tsjin ’t stowen fan ’e blêden. 

Tiid hat hjir syn kommen as ik bôle brek, 
syn gean en gongen meitikje op ’e tafel. 
Al kom ik neieroan it ûnberikbere wyt, 
is ’t hier it skaaien nei it griis foarby, 
swarte keunst ûntsnapt oan ’e lippen my: 

wy wenje wer oan ’e Ohoopee River – 
them that’s got, is them that’s gettin’ 
and them that win, is them that’s bettin’ – 
ast deryn komst, de lytse keuken foljend 
mei in nije definysje fan geloksfûgeltsjelân.

maandag 15 februari 2016

Wolkom yn Wommels

Noch leit de oprôle fûst fan ’e buorren 
driigjend tsjin harren sûnder hûs en hiem. 
Mar yn it moark skûlet de minske en aanst sil
de iepen hân der wol wêze foar de golle groet. 

De buorren glimket blank yn de winterrein en 
-Gefaar! roppe noch de boargers tsjin harren 
braaf masterke, dat ta twahûndert telle kin 
en hûndert mear ek folle fynt foar ’t gat. 

Swier skonkjend, elk in sigaar achter ’t ear, 
tôgje boeren in blûn petret troch de strjitte 
fan de heilbringer dy’t de jonge dochters 
hoedzje sil foar de frjemdlingen. 

Oars is ûnheil. En net te ferstean. En geil. 
Men kin it mar witte fan de leagenbank, 
dêr’t altyd de skriemers sitte en dy’t fout 
nei de oarloch swetse oer de nije auto. 

Mar yn ’e keamers sprekke âlde spreuken wiis 
op tsjin it kwea en aanst feit in gedicht 
immen de stront út it each: dan blinkt der 
Frysk en frij in wolkom yn Wommels.


(frij nei Jan W.)